Alapszabály

 


Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület

módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya


A Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület mely létrejött az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel. Az Egyesület a mai napon összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályaival, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekkel, Alapszabályát módosítja, és az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalja:

 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

 

 • Az Egyesület neve: Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület,
 • Az Egyesület székhelye: 7030 Paks, Hattyú u. 25.
 • Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére,
 • Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
 1. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége:

 

 • Az Egyesület céljai:

 

 • a magyar néptánckultúra, népdal, népzene megismerése, megismertetése,
 • a néptánc színpadi feldolgozása, bemutatása,
 • a néptánckultúra őrzése, továbbfejlesztése,
 • népzenei, néptánc rendezvények, találkozók, szakmai továbbképzések szervezése, illetve ilyen rendezvényeken való részvétel.

 

 • Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

 • kulturális tevékenység: -Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. §-a (l) bekezdésének 7. pontja, valamint -Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségü szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. §-ának (l )-(2) bekezdései és 121. §-ának a) és b) pontjai értelmében.
 • kulturális örökség megóvása: -A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme a 2011. évi törvény 13. §-a (l) bekezdésének 7. pontja, valamint az 1991. évi XX. törvény 111. §-ának (l )-(2) bekezdései és 121. §-ának a) és b) pontjai értelmében.
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: -Hagyományápolás és közművelődés a 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § d), f) g) és i) alapján.
 • Az Egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóinak nyilvánosságát internetes honlapján (http://szarkalabpaks.hu) való közzététel útján, illetve szórólapokon biztosítja.

 

 • Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, de tag csak olyan szolgáltatásból, amiből bárki más is. Egyesület tagja vagy hozzátartozója csak olyan támogatásban részesülhet, amely bárki számára elérhető.

 

 • Az Egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
  -gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott alapcél szerint, közhasznú tevékenységére fordítja.
 • Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
 • Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 

 • Az Egyesület tagjai:

 

 • rendes tag,
 • pártoló tag,
 • tiszteletbeli tag.

 

 • Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy vagy jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

 • A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségbe nem választható. Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.

 

 • Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával és a közgyűlés jóváhagyásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. Tiszteletbeli tag vezető tisztségviselővé nem választható.

 

 • Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

 • A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló és a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” és a „tiszteletbeli tag" kifejezést.
 • Az egyesületi tagság megszűnik:

 

 • a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • kizárással,
 • ha az Egyesület megszűnik.

 

 • Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
 • A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be , illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
 • A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
 • A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A kizárásról írásbeli indokolt és jogorvoslattal ellátott határozatot kell hozni.
 1. Tagsági jogok és kötelezettségek:
 • Az Egyesület tagja jogosult:

 

 • részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
 • a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
 • a természetes személy tagok, illetve a nem természetes személy tagok törvényes képviselői választhatnak és választhatók az Egyesület vezető tisztségviselőinek.

 

 • Az Egyesület tagja köteles:

 

 • az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
 • az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
 • az Elnökség által meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,

 

 • A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
 • Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
 1. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok:

 

 • Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).

 • Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

 

 • Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 • A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 1. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

 • A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

 

 

 1. A Közgyűlés:

 

 • Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

 

 • A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az Alapszabály módosítása;
 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 4. az éves költségvetés elfogadása;
 5. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 11. a végelszámoló kijelölése.

 

 • A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével -mely történhet elektronikus úton is, valamint az Egyesület internetes honlapján történő közzététellel. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 • A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén új közgyűlést kell összehívni. A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagság számától függetlenül határozatképes. Erről a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell.
 • A Közgyűlést az Elnök, vagy az Alenök vezeti. Az egyesület további tisztségviselőit – 2 fő szavazatszámlálót, jegyzőkönyvvezetőt, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt a Közgyülés szótöbbséggel megszavazza.
 • A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Személyi döntések tekintetében, továbbá bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza titkos szavazással dönt a Közgyűlés. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
  Az egyesület alapszabályának, céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges.
 • A közgyűlés az éves közhasznúsági beszámoló és melléklet a elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
 • Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
 • A közgyűlési határozatot az Elnök köteles a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként, illetve e-mail útján az érintetteknek megküldeni. Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát, vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület internetes honlapján 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
 • Az Elnökség:

 

 • Az Egyesület vezető szerve a 4 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyilt szavazással 4 év időtartamra választja.

Az elnökség összetétele: elnök, alelnök, gazdasági vezető, titkár.

 • Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok teljeskörűen jelen vannak. Az ülések nyilvánosak.
 • Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
 • Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével, valamint az Egyesület internetes honlapján történő közzététellel. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
 • Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. a tagság nyilvántartása;
 10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 13. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
 14. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

 • A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
 • Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni, a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként, illetve e-mail útján az érintetteknek megküldeni. Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát, vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület internetes honlapján 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
 • Az Elnök:

 

 • Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel 4 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
 • Az Elnök hatásköre és feladatai:

 

 • az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
 • a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
 • az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 • az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 • az Elnök önállóan képviseli az egyesületet.
 • az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
 • éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
 • a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése
 • amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

 

 

 

 1. Az Egyesület működése és gazdálkodása:

 

 • Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

 • Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

 

 • A tagdíj összege jelenleg 2000 FT/hó, melyet a tagok kézpénzben, vagy az egyesület számlájára történő banki átutalással kötelesek teljesíteni minden hónap 15. napját követő hétfőig. Új tagognak 1000 Ft belépési díjat kell fizetniük a belépéssel egyidejűleg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Pártoló tagok éves tagdíja 2000 Ft, melyet belépéskor, illetve minden év március 31-ig kell megfizetniük.
A tagdíj, illetve a belépési díj mértékét a későbbiekben az Elnökség módosíthatja.

 

 • Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
 • Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
 • Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincsen.
 • Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
 • Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 • Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 • Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
 • Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 2011. évi CLXXV. törvényVI. fejezet §-ai az irányadók.
 • Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon
 • Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

 1. Az Egyesület képviselete:

 

 • Az Egyesületet az Elnök, az Alelnök, a Gazdasági vezető, a Titkár önállóan képviseli.
 1. Az Egyesület megszűnése:

 

 • Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más civil szervezettel való egyesülését kimondja.
 • Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
 • Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

 • A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

 • Záró rendelkezések:

 

 • A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szoló évi CLXXV. törvény illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
 • Az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a tagok Pakson, 2014. 10. 06. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
 • Az Egyesület módosított Alapszabályát a Szekszárdi Törvényszéknek az Elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.


  Kelt: Paks, 2014. december 1.

 

........................................
                        elnök